Doorzoek website:

Loading

Het compromis (ook wel eens koopovereenkomst genoemd), wat is dit en wat houd dit in?

Een compromis is een voorlopige verkoopsovereenkomst. Toch is dit document niet zo 'voorlopig'!
Integendeel, het is bindend voor alle partijen: de koop is er definitief door gesloten.

Een compromis is het geschrift dat de koper en de verkoper opstellen als bewijs van de verkoopovereenkomst die zij afsluiten.

Wat is een compromis?
Een koopovereenkomst bestaat vanaf het moment dat er tussen de koper en de verkoper overeenstemming bereikt wordt over de prijs en over de voorwaarden waaronder een onroerend goed verkocht zal worden, zelfs indien er enkel een mondeling akkoord is.
Omwille van het bewijs van de overeenkomst is het raadzaam om het akkoord zo vlug mogelijk vast te leggen in een geschrift dar door de koper en de verkoper ondertekend wordt. Dit geschrift dat de koper en de verkoper zelf opstellen als bewijs van hun verkoopovereenkomst, noemt men een compromis of een onderhandse verkoopovereenkomst.
De koper en de verkoper zijn door de ondertekening van het compromis definitief gebonden: bij de ondertekening van het compromis gaat de eigendom over van de verkoper naar de koper.

Gevolgen van het compromis
Het opmaken van het compromis heeft belangrijke gevolgen: Elke akte of verkoopovereenkomst waarin de eigendom van een roerend goed wordt overgedragen moet verplicht geregistreerd worden binnen een termijn van vier maanden.

Een compromis moet dus ook verplicht geregistreerd worden binnen deze termijn van vier maanden. Bij de registratie is een registratierecht verschuldigd dat gelijk is aan 10% of 5% naargelang het groot of klein beschrijf van toepassing is.
Het compromis is, zoals gezegd, bindend voor de koper en verkoper. Andere personen zijn echter helemaal niet gebonden door de inhoud van het compromis; zolang het compromis niet is overgeschreven op het hypotheekkantoor. Voor de overschrijving op het hypotheekkantoor is de tussenkomst nodig van een notaris, vermits enkel de inhoud van een notariële akte of authentieke akte kan overgeschreven worden.
De overschrijving is dus uitermate belangrijk omdat de overschrijving de verkoop tegenstelbaar maakt aan derden. Vanaf het tijdstip van de overschrijving zal iedereen met de verkoop rekening moeten houden.

In de praktijk
Meestal stappen de koper en de verkoper na het opmaken van het compromis onmiddellijk naar de notaris. Of, in heel wat gevallen zullen de koper of de verkoper aan de notaris reeds advies vragen bij het opmaken en ondertekenen van het compromis.
De notaris neemt de inhoud van het compromis op in een notariële akte en deze akte wordt vervolgens door de koper, de verkoper en de notaris ondertekend. Na de ondertekening zorgt de notaris zowel voor de registratie van de akte als voor de overschrijving van de akte op het hypotheekkantoor.

De kosten voor het opmaken en het registreren van de akte zal de notaris doorrekenen aan de koper tenzij dat anders door de koper en de verkoper wordt afgesproken.